ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ‍ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು


"ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ‍ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಚಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ‍!. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ [email protected]

See also :

Sanchaya